پیمانکار خدمات مشترکین - (مسجدسلیمان و لالی و اندیکا)